Eksempel på periodisering

Siden periodisering av gjeldsrenter kan bli litt kronglete trengs det et eksempel.

Oppgave

X skaffer lån på 500 000 til 5% per år, og hvor de tre første årene er avdragsfrie. Forfallsdato er 1. juli hvert år. Hvor mye av rentene kan X fradragsføre det to første årene når man lar være å betale de? (Vi ser bort ifra morarente.)

Finn svaret når,

a) X = privatperson

b) X = privatperson og lånet er hos Lånekassa

c) X = bokføringspliktig person.

Svar

Renter per år blir 500000\cdot 0.05=25000.

Per halvår fremover, og ved første forfall blir de 12500.

a) Når X = privatperson:

Ved første nyttår er det påløpt 12500 i nye renter.

De første rentene er forfalt, men ikke betalt, så de kan ikke fradragsføres. Men det kan de som fortsatt bare er påløpt. Altså kan 12500 fradragsføres det første året.

(I midlertid blir det et tilsvarende stort tillegg i inntekt det påfølgende året, fordi rentene ikke ble betalt selv om de var forfalt.)

For det andre året gjentas prosessen. Rentene som forfaller i midten av året blir ikke betalt, og på nyåret fradragsføres de som fortsatt påløper. Men p.g.a. inntektstillegget blir resultatet heller dårlig, -12500+12500=0 i fradrag.

Om alt betales ved forfall det tredje året, inkludert alle forfalte renter fra tidligere år, blir fradraget -12500+12500\cdot 4+12500=5000 (med forrige års fradrag trukket fra).

b) Når X = privatperson og lånet er hos Lånekassa:

Her får man bare fradrag for de renter man betaler, p.g.a. kontantprinsippet.

c) Når X = bokføringspliktig person:

Her vil alle påløpte renter alltid fradragsføres. Forfall og betalingsstatus er irrelevant.

Oppsummering

En oppsummeringstabell som enkelt viser hva hver enkelt skattyter får fradrag for:

TBC

Periodisering

For både personlige- og upersonlige skattytere er realisasjonsprinsippet hovedreglen når man skal periodisere inntekter og utgifter. Se sktl. § 14-2 første og andre ledd.

Men det finnes unntak, både for de som er bokføringspliktige og de som ikke er det.

Bokføringspliktig

Her finnes det lovregler for mye rart, og her er noen av dem man bør være klar over:

Ikke-bokføringspliktig

Det er kontantprinsippet som gjelder for følgende unntak:

  • Arbeidsinntekter, pensjonsinntekter, underholdningsbidrag, o.l. Samt for tilhørende fradrag i disse kategoriene. Se sktl. § 14-3.
  • De som bedriver veldig puslete eller ikke-eksisterende næring skal ikke inntektsføre eller fradragsføre renter på den vanlige måten. Se sktl. § 14-20.
  • Gjeldsrenter som skal betales til Lånekassa.

TBC