Typer av målinger

Det finnes flere typer av data (dvs. "nivåer" for å være korrekt):

 1. Nominalnivå – dette er "tekstnivå", her kan det f.eks. være snakk om navn, adresse, o.s.v.
 2. Ordinalnivå – dette er nominalnivå med mulighet for rangering, f.eks. fattig – vanlig – rik.
 3. Intervallnivå – dette er ordinalnivå med verdier man kan måle distanse mellom, f.eks. temp.
 4. Skalanivå – her kan verdiene rangeres, avstanden mellom dem måles, og forholdstall beregnes. F.eks. nedbør og inntekt.

Dette er begreper innenfor «målenivå» i statistikk ..

Fokusgruppe

Når en gruppe mennesker samles for å diskutere et gitt tema blir dette en fokusgruppe som gir kvalitativ informasjon. Dette er en mye brukt kilde til informasjon siden det går veldig raskt.

Men den har også noen svakheter: Enkeltutsagn kan bli tillagt for mye vekt, moderatorer eller dominerende personer i gruppa kan styre svarene, det kan bli mye data som det er vanskelig å håndtere, og svarene som gis lar seg ikke generalisere.

Forskningsdesign

I alt finnes det hovedsaklig tre måter å belyse pluss løse en problemstilling:

 1. Eksplorerende design. Her er problemstillingen og innsikten i den mangelfull fordi man vet lite om temaet. Man må derfor forsøke å lære mer, dvs. finne mer informasjon. Samme som utforskende design.
 2. Deskriptivt design. Her beskriver man samfunnet/verden slik den er. Man er ikke opptatt av å finne årsaker eller teste hypoteser.
 3. Kausalt design. Her er fokuset på kausalitet – altså årsakssammenhenger. Man ønsker å vite om X (som kommer først) forårsaker Y (som kommer senere) ved betingelsene Z. Her må man utføre eksperimenter.

Forskningsdesign er det samme som undersøkelsesdesign.

Semantisk differensialskala vs. Likert-skala

Når man deltar i en meningsmåling eller spørreundersøkelse og man blir bedt om å vurdere om noe er interessant/uinteressant riktig/feil eller tilsvarende, og man angir en verdi på en økende skala, så er dette en semantisk differensialskala.

En annen mer brukt skalautforming er den hvor man oppgir hvor enig man er i et gitt utsagn, og hvor midten av skalaen da ofte er et nøytralvalg. Dette er en såkalt Likert-skala, disse egner seg godt for å måle holdninger.

Eksperiment vs. kvasieksperiment

Når man utfører et eksperiment jobber man utifra en hypotese som man gjerne vil bekrefte eller avkrefte. Men for å utføre et ekte eksperiment trenger man først minst to grupper som består av et eller annet. Ene gruppa blir da kontrollgruppe som man ikke skal gjøre noe med, mens den andre/tredje/.. blir "eksperimentgruppe" som man "tukler" med.

Eksempel: Man kan ha som hypotese at lysterapi hjelper når man har vinterdepresjon.

Her må man gi "eksperimentgruppa" lysterapi også sammenligne med kontrollgruppa for å se om de blir mindre deprimerte. Lysterapi blir en uavhengig variabel som man selv kontrollerer for å se om den avhengige variabelen (vinterdepresjon) påvirkes.

OBS: Det er veldig viktig at gruppene er like, og for å få til dette må man sette de sammen helt tilfeldig. Hvis ikke får man i stedet et kvasieksperiment.

Forskningsprosessen

 1. Forberedelse – hva er det man skal undersøke og hvorfor? Her må man utarbeide en problemstilling. Vanligvis også minst èn hypotese som man senere skal forsøke å bekrefte eller avkrefte.
 2. Velge forskningsdesign. Hva som er passende design kommer an på problemstilling og hypotese.
 3. Datainnsamling – kvantitativt og eller kvalitativt. Hva som er passende metode(r) kommer an på hvilke valg man gjør i trinn 1 og 2 over.
 4. Databehandling – innsamlet materiale tolkes og analyseres.
 5. Konklusjon og rapportering – resultatet videreformidles i skriftlig form.

Samfunnsvitenskapelig metode

Den samfunnsvitenskapelige metoden er en metode for å lære noe om et bestemt tema.

Dette blir litt vagt, så på mer forståelig norsk kan man si at det er snakk om å gjøre ting på en bestemt måte når man skal lære om noe. Enda enklere kan man si at det er en metode for å lære.

I praksis blir det slik at man benytter standardiserte og aksepterte fremgangsmåter i stedet for å finne på noe selv .. Hvordan kvaliteten på svarene blir vil være avhengig av hvilke fremgangsmåter som benyttes og hvordan.