Nytteetikk

Konsekvensetikk – man er moralsk pliktig til å gjøre det som gir de beste konsekvensene. Det gode fremfor det rette:

 1. Utilitarisme – altruistisk nytteetikk. Den mest vanlige hvor man tar hensyn til alle berørte parter når man skal maksimere nytten eller minimisere lidelse. Her er handlingen i seg selv verdiløs. Hobbes og Feldman var tilhengere av denne retningen:
  1. Handlingsutilitarisme – Den handlingen som gir de beste konsekvensene er den moralsk riktige. Kortsiktig lystregnskap. Smart med sin velvillighet og fornuft var tilhenger.
  2. Ideell utilitarisme – Velg det som gir høyeste rangerte lyst. Mill var tilhenger.
  3. Hedonistisk utilitarisme – Nytten er nytelse og alle nytelser teller likt. Smart var tilhenger av dette også.
  4. Regelutilitarisme – Handling etter regler som gir de beste konsekvensene. Langsiktig lystregnskap.
  5. Preferanseutilitarisme – De beste konsekvenser er de som oppfyller menneskets preferanser. Singer var tilhenger.

Fried

Kort om Fried:

Veldig lik Kant, men mer praktisk fordi han tar hensyn til intensjon.

Absolutte normer – samme som kategoriske normer og ubetingede normer – f.eks. du skal ikke stjele, hevder han gjelder når man handler med intensjon.

Han innfører også et gyldighetsområde som gjør at etikk ikke gjelder for det trivielle og det katastrofale.