MVA-satser

Avgiftspliktig omsetning

Vanligvis er omsetning av varer og tjenester avgiftspliktig; man krever inn MVA og får i tillegg tilbakeført det man selv betaler. Det finnes selvsagt flere forskjellige satser – se nedenfor for de viktigste. Kap. 5 i mval. og vedtak om merverdiavgift har forøvrig alle detaljer.

Alminnelig sats

Vanlig sats for de fleste varer og tjenester er 25%. Denne vil være gjeldende hvis det ikke er gjort unntak i loven som sier noe annet.

Redusert sats

"Matmoms"

For menneskemat- og drikke er satsen redusert til 15%, men dette inkluderer blant annet ikke tobakk og alkohol.

MVA for korte opphold ..

For transport, hotellromutleie, kinobesøk, mm. er det 12% sats. På en måte er dette "kort-oppholds-MVA" (som er passende huskeregelnavn), siden man befinner seg på en bestemt plass en kort periode.

Fritatt

For blant annet aviser, elektroniske nyhetstjenester og bøker er satsen 0% og dermed kreves det ikke inn noe. Til tross for dette får man likevel tilbakeført det man selv har betalt – i motsetning til når noe er unntatt nedenfor. Se kap. 6 i mval. for alle detaljer.

Unntatt fra loven

Noen varer og tjenester er unntatt fra loven. Da kreves det ikke inn noe, ej heller blir det tilbakeført det man selv har betalt.

Dette gjelder blant annet sånt som helsetjenester, alternativ behandling, undervisningstjenester, kunst og kultur, idrett, fast eiendom samt ideelle organisasjoner.

Se kap. 3 i mval. for alle detaljer.

Alminnelig inntekt

Det finnes to måter å beregne alminnelig inntekt på.

1. En enkel og ukomplisert metode, som passer folk flest:

 Skattemessige inntekter
- Skattemessige fradrag
------------------------------
= Alminnelig inntekt
==============================

2. Med utgangspunkt i regnskapet, hvor man gjør korreksjoner:

  Regnskapsmessig resultat
+/- Midlertidige forskjeller
+/- Permanente forskjeller
------------------------------
 = Alminnelig inntekt
==============================

TBC

Standardkostkalkulasjon

Som et alternativ til tilleggskalkulasjon har man kostnadsstandarder.

Her tar man utgangspunkt i kostnader på enhetsnivå. Dette muliggjør løpende oversikt over hvor mye som er påløpt, og dermed er avviksanalyse når som helst også mulig.

McDonalds er et godt eksempel hvor det benyttes mye kostnadsstandarder. Der har de til og med bestemt hva som er akseptabel ventetid før man får "maten" man har bestilt.

Andre fordeler er gode produktkalkyler og pålitelige lønnsomhetsanalyser.

Kostnadsstandarder kan virke vanskelig, men alt man egentlig gjør er å slå fast hvor mye materialer og tid som trengs per enhet. Også ganger man dette med kilopris, timelønn, o.s.v. for å finne standarden.

Vanligvis benyttes en oppnåelig standard hvor man tar utgangspunkt i det som virker mest realistisk, når man skal bestemme hvor mye tid og materialer som trengs per enhet. Det finnes også perfeksjonsstandarder hvor produksjonsansatte skal ha noe å strekke seg mot, men noen vil hevde at disse i stedet vil virke demotiverende over tid.

Eksempel

Produksjonsselskapet AS har bestemt seg for å begynne produksjon av unisex badedrakter som alle har svært varierte fargemønstre.

Materialkostnad

For hver drakt som skal lages trengs det et passende materiale. Og en myk elastisk tekstilgummi levert på rull skal visst gjøre nytten mener sjefen.

Standard materialpris

Prisen per enhet av materialet blir vanligvis lik dens inntakskost – f.eks.:

                       (kr./m2)
 Avtalt pris                   22.5
+ Frakt-, og tollkostnader            11.5
- Rabatter                     1.5
------------------------------------------------------
= Standard materialpris              32.5
======================================================

MVA kommer i tillegg hvis selger er MVA-registrert og ikke kjøper.

Standard materialmengde

For badedrakt i størrelse XL har man f.eks.:

                         (m2)
 Nødvendig mengde utifra skisse          1.2
+ Forventet svinn*                 0.2
+ Forventet kassering               0.3
------------------------------------------------------
= Standard materialmengde             1.7
======================================================

(* I denne sammenhengen er det synlig svinn som menes, hvor den ekstra materialbruken går med i produksjonen.)

Standard materialkalkyle

Produksjon med standard materialpris lik 32.5 og standard materialmengde lik 1.7 gir standard materialkalkyle lik 32.5\cdot 1.7=55.25.

Dette er altså standard materialkostnad per badedrakt, når størrelsen er XL.

Lønnskostnad

Standard lønn

Det er kjent at den gjennomsnittlige timelønnen i en tilvirkningsavdeling er 250 per time. Tariffestet betaling for bevegelige helligdager er lik 4.5% av timelønnen. Arbeidsgiveravgift er 14.1%. Og sats for feriepenger er 12%. Attpåtil er det visse andre kostnader som også oppstår, og disse tilsvarer 10% av brutto lønnskostnad.

Finn standard lønnssats når man skal beregne for bevegelige helligdager.

1. Først finner man sum\;timel\o{}nn+arbeidsgiveravgift=brutto\;l\o{}nnskostnad:

                         (kr.)
 Timelønn                     250
+ Lønn for bevegelige helligdager (4.5% x 250)  11.25
------------------------------------------------------
= Sum arbeidslønn                261.25
======================================================
+ Feriepenger (12% x 261.25)           31.35
------------------------------------------------------
= Sum timelønn                 292.60
======================================================
+ Arbeidsgiveravgift (14.1% x 292.60)      41.26
------------------------------------------------------
= Brutto lønnskostnad              333.86
======================================================

2. Også andre kostnader:

+ Andre kostnader (10% x 333.86)         33.39

5. Til slutt får man da standard lønnssats for bruk på helligdager:

------------------------------------------------------
= Standard lønn                 367.24
======================================================

Standard tid

For å lage èn enhet av noe går det f.eks. en halvtime på selve tilvirkningen. Per enhet er det også ett minutt betalt pause. Tilsvarende for rydding av eget arbeidsområde og resten av arbeidsplassen er tre minutter. I tillegg er det et halvt minutt p.g.a. daglig omstillingstid. Finn standardtid per enhet.

Dette er enkelt:

                        (min.)
 Basistid                     30
+ Pause                       1
+ Rydding                      3
+ Omstillingstid                  0.5
------------------------------------------------------
= Standard tid                  34.5
====================================================== 

Standard lønnskalkyle

Produksjon på en bevegelig helligdag med gitt standard tid lik 34.5 og lønn lik 367.24 gir standard lønnskalkyle lik 367.24\cdot \frac{34.5}{60}=211.16.

Dette er altså standard lønn per XL-badedrakt som lages.

Indirekte kostnader

De indirekte kostnadene utarbeides det ikke standarder for, i stedet benyttes vanlige tilleggskalkulasjoner med utgangspunkt i hva som er budsjettert – altså er det normalsatser.

TBC